téma měsíce května 2010

Předseda Strany zelených - Ondřej Liška odpovídá na dotazy signály.cz

17. 5. 2010 2:52
Rubrika: Rozhovory | Štítky: SZ , z jedné vlny

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

 

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Ondřej Liška, který odpověděl za 10 dnů. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.


 

 

1. Kdybyste měl vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Zelení jdou do voleb s heslem: “Volte čistou politiku!” Dá se říci, že právě v něm je shrnuto to nejdůležitější, o co zelení dlouhodobě usilují. Je možné dělat čistou politiku jak ve smyslu obecném, tedy bez korupce, tak i ve smyslu ekologickém, tedy s ohledem na lidi, zdraví a planetu. Cílem našeho snažení je změna, kterou zelení chápou hodně široce. V současné době provází politiku tak hluboká ztráta důvěry jako nikdy předtím, zároveň se zadrhává soukolí staré ekonomiky a čím dál tím více je potřeba chránit kulturní a přírodní rozmanitost.

Zelení si uvědomují, jak moc je potřeba vrátit politice její původní smysl služby veřejnosti. Obracíme se s žádostí o podporu na všechny mladé a vzdělané lidi, kteří nejsou lhostejní vůči budoucnosti a přijímají - a svou volbou vyjadřují - za ni odpovědnost.

 

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Zelení představili pro nadcházející voby svůj “čtyřlístek témat”, která považují za klíčová - Konec korupci, Investice do vzdělání, vědy a kultury, Zelená ekonomika a inovace, Zdravé životní prostředí a kvalita života. Všechny čtyři pilíře volebního programu Strany zelených považuji za nesmírně důležité pro všechny, nejen pro mladé lidi.

Sám jsem hluboce přesvědčený, že pro mladé, vzdělané a moderně smýšlející lidi bude nejdůležitějším “lístkem” druhý zmiňovaný, tedy masivní podpora vzdělávání a přesun prostřeků do podpory vědy a kultury, protože tam - po mém soudu - tkví základ naší budoucí naděje. Je to nejlepší lék na krizi, ekonomickou i politickou. Pokud zaspíme dobu, kdy ostatní kolem nás sytematicky podporují vzdělání, vědu a kulturu obecně, staneme se druhořadým hráčem nejen v Evropě, ale v celém světě.

 

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Prosím, nechápejte mě nijak špatně, ale v zásadě jako každého jiného mladého člověka (sám se mezi mladé lidi stále počítám), který má zájem o dění kolem sebe, chce se vzdělávat, poznávat nové a žít ve společenství, které se racionálně orientuje na budoucnost a nikoli slepě - za každou cenu - na uspokojení současných materiálních potřeb.

Křesťanství, či spíše křesťanské hodnoty jsou nesmírně důležitým pojítkem naší současné společnosti. Celá řada organizací, které v různé míře spolupracují nebo jsou přímo zastřešené křesťanskými církvemi, odvádí obrovský kus práce ve vztahu k občanské společnosti. Jen namátkou mohu uvést insitituce, jakými jsou azylové domy, hospice a školy, jejichž fungování stojí a padá na práci konkrétních lidí, kteří se rozhodli být nesobečtí a měnit svět k lepšímu.

 

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Česká politika naléhavě potřebuje přísnější a účinějsí zákony pro boj s korupcí a klientelismem, ketré zelení prosazovali a budou i nadále prosazovat. Jsme si vědomi, že to samo o sobě do české politiky slušnost nepřinese, ale stanoví to jasná pravidla a postihy za jejich porušení. Je třeba dosáhnout toho, aby ti, kdo si pletou politiku se soukromým podnikáním, stanuli před soudem.

Osobně jsem přesvědčený, že k tomu, aby se česká politika zkultivovala, bude potřeba mnohem více mladých a vzdělaných lidí, kteří do ní vstoupí a aktivně ji budou vytvářet. Strana zelených opakovaně vyzývá každého - i ty, co se nechtějí stát členy - k zapojení a spolupráci. Stačí se přihlásit prostřednictvím našich stránek www.zeleni.cz nebo sociálních sítí, např. www.facebook.com/stranazelnych.

O odchodu z politiky neuvažuji. Mám před sebou spoustu práce a za sebou celou řadu lidí, kteří mě podporují. Nasazení a entuziasmus lidí v mém okolí mě přesvědčuje o tom, že jdeme správným směrem.

 

5. Jedním z vašich hesel je: „Cesta z krize vede po zelené.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

Už jsem částečně odpověděl na tuto otázku dříve, když jsem mluvil o našich prioritách. Zelení chápou současnou krizi jako příležitost nebo možnost, které je třeba se chopit a nepromarnit ji. Pokud budeme i nadále přemýšlet v kategoriích “staré ekonomiky”, tak se daleko nedostaneme, neboť ta dnes na celé čáře selhává. Proto jsem oslovil jménem Strany zelených několik předních ekonomů a přizval je ke spolupráci na hospodářském a protikorupčním programu Strany zelených. Za všechny mi dovolte zmínit Miroslava Zámečníka, Jana Švejnara a Adrianu Krnáčovou. Společně s nimi jsme formulovali základy pro nové směřování, “chytrou-zelenou ekonomiku”.

Je třeba začít u korupce, která poškozuje společenskou důvěru v politiku. Chceme se orientovat na masivní investice do vzdělávání a vědy. Potřebujeme pečovat o svoje kulturní bohatství a své životní prostředí. V oblasti průmyslu a podnikání budeme podporovat orientaci na inovace v oblasti čistých zdrojů energie, které vytvoří nová pracovní místa, na úkor “špinavých technologií”, které jsou zdrojem znečištění a přestavují nesmyslné plýtvání surovinami; snížíme daňovou zátěž práce a budeme pokračovat v ekologické daňové reformě po vzoru skandinávských zemí. Pro podrobnější představu vám doporučuji přečíst si ekonomický a protikorupční program Strany zelených “Čas pro obrat”, který je ke stažení na našich stránkách www.zeleni.cz.

 

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

V minulosti vyjednaná smlouva je v zásadě dobrá, vyžadovala by podle nás menší korekce a chceme, aby před jejím schválením byly o stanovisko požádány i ostatní církve v ČR. Jsme totiž přesvědčeni, že podmínky pro rozvoj a život církví musí být nastaveny spravedlivě a bez diskriminace.


7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Filosofie zelených stojí na úctě k životu a hovoří o rozvoji jeho kvality. Taková debata může být nesmírně široká. Předpokládám však, že vám jde především o témata etická a dnes diskutovaná, tedy potraty a eutanázie. Zelení jsou přesvědčení, že o antikoncepci a interrupci musí především rozhodovat žena, nikoli politici. Chráníme právo ženy na rozhodnutí podstoupit interrupci a podporujeme všechna opatření, která pomáhají ženám vyrovnat se s obtížnou životní situací jinak než touto cestou. Nepodpoříme však návrhy, které by směřovaly k zákazu potratů nebo antikoncepce.

Na druhou stranu zelení tvrdě stojí proti cynismu a nehumáním praktikám a ideologiím, jejichž častou ikonou je požadavek legalizace eutanázie. Zelení ji odmítají a naopak podporují rozšíření sítě ambulantních a stacionárních hospiců, které poskytují komplexní paliativní péči umírajícím i jejich blízkým a poskytování těchto služeb v domácím prostředí pacientů (mobilní hospice) tak, aby tato péče pokrývala rovnoměrně území celého státu v souladu s potřebami občanů. Péče o důstojnost lidského života až do posledního okamžiku patří k našim základním hodnotám. Proto odmítáme zavádění euthanasie, práva na dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného, do našeho právního řádu.

 

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Zelení prosazují reformu současného systému rodičovské dovolené, tak aby umožňoval opravdovou volbu a byl mnohem více flexibilní než je tomu dnes. Podporujeme větší zapojení otců do péče o nejmenší děti. Chceme doplnit mateřskou dovolenou o měsíční otcovskou dovolenou po porodu, která tatínkům opravdu umožní začít s rodičovstvím. Podporujeme kvótu pro druhého rodiče, tj. finanční zvýhodnění, pokud se rodiče na významnou dobu vystřídají.

Rodina by neměla být překážkou na pracovním trhu a pracovní trh by neměl být překážkou pro rodinu. Strana zelených chce systematicky odbourávat bariéry, které znemožňují slaďování rodinného a profesního života. Prosazuje, aby stát podporoval pružné a alternativní pracovní režimy (zkrácené úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba aj.) pro rodiny s dětmi, rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocné či nemohoucí a podobně. Dlouhodobě podporujeme změnu legislativy upravující péči o děti do tří i od tří let tak, aby se navýšila kapacita jeslí a školek a vznikaly jejich alternativy jako např. firemní jesle a školky.

 

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Na Vaši otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Celý problém je třeba vidět v širších souvislostech. Obecně ke školství mohu říci, že Strana zelených prosazuje navýšení podílu státního rozpočtu, který jde do školství, z dnešních necelých 9 % na v Evropě obvyklých 12 %.

Otázka vzdělávání netkví tolik v zakládacích institucích škol, ale mnohem více ve výukových osnovách a metodice vzdělávání. Strana zelených podporuje reformy s důrazem na posílení např. komunikačních dovedností a výuky cizích jazyků. Stávající síť škol se musí přizpůsobit demografickému vývoji společnosti. Vzdělávání a jeho forma je do značné míry otázkou volby a etických preferencí, proto zelení podporují všechny formy vzdělávání včetně domácího vzdělávání, komunitních škol apod. V době svého působení ve funkci ministra školství jsem poznal a pochopil, že současný systém dělení a financování základních a středních škol není dobrý, protože je nespravedlivý. Je třeba jej změnit, ale nebude to snadné. Osobně vidím řadu pozitiv v církevním školství, sám jsem absolventem Biskupského gymnázia. Je to forma posilování a udržování hodnot spojených přímo i nepřímo s vírou, to je určitě pozitivní. Neznám aktuální čísla, ale předpokládám, že poptávka po církevních školách je uspokojena a pokud ne, nechť vznikají.

 

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Vnímám ji jako velkou příležitost pro Evropu i pro islám. Evropa jako společenství národů s velmi silnou tradicí a bohatou historií musí ukázat, že v takové výzvě obstojí. V případě islámu tomu není jinak. Všechna náboženství mají mít v Evropě rovný hlas a otevřený prostor. Vytvořit skutečně pluralitní společenství nebude lehké, ale představuje to jediné rozumné – mírové - řešení.

 

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Pod pojem občanská společnost lze shrnout nejpestřejší spektrum občanských činností a institucí, které je zastřešují, které samy nejsou napojené na státní struktury a komerční organizace. Zelení dlouhodobě a intenzivně spolupracují s celou řadou nevládních organizací a usilují o vytvoření prostředí, kde tyto mohou komunikovat s politickou reprezentací. Pro zelené jsou nevládní organizace skutečnými partnery, řada z nás z nich vzešla či v nich paralelně působí.

Budeme podporovat rozvoj “třetího sektoru” jak pomocí transparentních grantů z veřejných rozpočtů, tak vytvářením legislativních podmínek pro vlastní práci. Podporujeme rozvoj sociální ekonomiky, kdy neziskové organizace nejen zlepšují společenské klima, hájí veřejné zájmy a poskytují sociální služby, ale také prostřednictvím sociálního podnikání vytvářejí pracovní místa.

Každý z nás má kolem sebe bezpočet příležitostí, jak začít měnit své životní prostředí k lepšímu. Dobrovolnická pomoc je vždy a všude vítaná. Již dříve jsem zmiňoval možnost stát se podporovatelem, sympatizantem nebo rovnou členem Strany zelených a to jen jedna z mnoha možností.

 

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Odpovím Vám jinak, protože nejsem schopen některé z nich upřednostnit před jinými. Mír, láska, moje rodina, solidarita a odpovědnost, úcta k životu a lidem – to jsou hodnoty, na nichž zakládám svoji existenci na tomto světě. Víra tomu dává určitý rámec a fundament. Majetek, prosperita, sociální zázemí, to jsou hodnoty úplně jiného řádu a proto nesouměřitelné s předešlými.

 

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil :-)?

Určitě mnoho, ale teď si žádný nevybavím. Život je zábavný sám o sobě až dost.

Zobrazeno 6410×

Komentáře

zdis

Proč se ke smlouvě s Vatikánem mají vyjadřovat ostatní církve? Že by taky chtěly smlouvu s Vatikánem?

Daliluh

Díky moc za tento rozhovor. Vidím z něj, že pan Liška je vzdělaný, rozumný a přímý člověk, jsem moc rád, že Strana zelených má v čele právě jeho. Dal si s odpověďmi ohromnou práci, obzvlášť se mi líbí odpovědi na otázky 4 a 9. Rovněž jedenáctou otázku jako první z politiků nepojal v první řadě jako příležitost k agitaci pro svou vlastní stranu, ale pro zdůraznění role občanských aktivit. A velmi zajímavá a nezvyklá je odpověď na desítku - dosud jsem se s takovým názorem nesetkal, ale zdá se mi to jako názor, který je potřeba si promyslet.<br />
Ještě jednou moc díky.

Papo

Daliluh: Liška je všehoschopný *** člověk, který bude "všem otevřený" a "všem přátelský". Jsem také rád, že je v SZ, protože se do parlamentu nedostane a bude od nich klid..

petrando

chválím Signály za celé předvolební téma. Zelení vedení Liškou dělají skutečně chytrou politiku, jak jinak když je vede Liška :) Jeho osobně si vážím a doporučuju všem kritikům více zkoumat skutečné činy a podle toho hodnotit. Dosud jsem vždy volil KDU ale letos už to neudělám. Nelíbí se mi zhrubnutí Svobody a jeho útoky na nedávné kolegy z TOP 09.<br />
Dobrou volbu všem PJ

Adalberto

"Chráníme právo ženy na rozhodnutí podstoupit interrupci..."<br />
Tímto jasně dosvědčil, že zelení jsou pro katolíka NEVOLITELNÍ.

Papo

petrando: D.O.S.T. bylo Lišky!

Gerard

Jsou to zelení, kdo pojem rodina degraduje - viz prosazení registrovaného partnerství apod.

Gerard

Nepodpoříme však návrhy, které by směřovaly k zákazu potratů nebo antikoncepce. <br />
BEZ KOMENTÁŘE.

vojtec

Odpověď na 10. je neskutečně naivní představou o multikulti Evropě, kde se islamisté kamarádíčkují s křesťany i s ateisty. Takto to fungovat z principu nemůže.<br />
<br />
SZ je nevolitelná pro mě z důvodu podpory adopce pro gaye a lesby, a dokonce i podpory komunit bisexuálů, intersexuálů a transsexuálů. <br />
viz <a href="http://www.zeleni.cz/program-strany-zelenych-pro/gaye-a-lesby/" target="_blank">http://www.zeleni.cz/program-strany-zelenych-pro/gaye-a-lesby/</a> a <br />
<a href="http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A090529_ADB_KATERINA_JACQUES.PDF" target="_blank">http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A090529_ADB_KATERINA_JACQUES.PDF</a>

petrando

z bláta do louže aneb otázka zní koho volit? Lidovce, kteří jdou se Svobodou do leva a půjdou opět do koalice s Paroubkem? Který zákony opět protlačí ve sněmovně s komunisty? Rudí a oranžový si vládnutí otestovali v krajích a bojím se, že jim KDU-ČSL bude dělat křoví.

Filip Landa

Zatim nejinteligentnejsi odpoved na otazku c.10. Zbytek beru s rezervou.

verbi

Ať se Vám to líbí nebo ne, žena volbu potratu mít VŽDY bude. Jako křesťan tak maximálně věřím, že pokud jej podstoupí, bude mít >tam nahoře< hodně co vysvětlovat, jinak ale tahle věc není o zákazech, ale o alternativách - porodem totiž daná věc ani zdaleka nekončí!

stugent

Jen si bláhově myslete, že zákazem potratů problém vyřešíte! Stejně tak, jako se u nás nekrade, nevraždí a prostituce také neexistuje!<br />
<br />
Chtěl jsem tím říct, že když žena dítě nebude chtít, poradí si. Navíc tím krom dítěte může zničit život i sobě, pokud bude chtít využívat např. nějakých drastických alternativních metod k dosažení svého záměru.<br />
<br />
Myslím si, že zrovna tady zákon nemůže, mnohem lepší způsob je osvěta, aby žena dítě skutečně přijala.

Lenus

Souhlasím s odpovědí na otázku 10. Přijde mi, že se z islamizace Evropy dělá tak akorát strašák. Jedna moje hodně dobrá kamarádka je muslimka - hodnoty zastávají hodně podobné těm křesťanským. Pokud by se ze všech konzumních ateistů stali opravdoví věřící muslimové (když už teda ne křesťané :)), tak by to bylo pro Evropu spíš plus. Lidé (křesťany nevyjímaje) mají proti muslimům možná ještě víc zbytečných předsudků než proti křesťanům...

VojtaR

V podstatě je to jedno. Ale strašit islamizaci je hloupost, evropa si prošla kulturni změnou od Keltu, Germánů, Hunů, ve španělsku Maurů, Římanů (kteří zkolonizovali původně Etruské území). Pak křestanství a jeho dělení. :-) Evropa ovlivnila celý svět. Kolonizací ameriky, australie, afriky a indie s heslem: Naše kultura je nejlepší a musí se šířit. :-) To máme takový strach že někdo ovlivní Evropu?

monísek

Myslím, že je fajn, že v politice jsou i zelení... jestli opravdu kladou důraz na vzdělání, vědu a kulturu, tak je to jenom dobře... to je základ zdravé společnosti:) jinak začínám polemizovat nad otázkou volby interupce a eutanazie... stejně jako máme svobodnou vůli a desatero, kterého se řídit můžem ale i nemusíme (potom ale musíme počítat s důsledky svých činů...) Jde takhle zakázat i potraty a eutanazii? Jsem spíše pro prevenci a pomoc lidem v bezvýchodné situaci, kteří o tomhle způsobu zabíjení uvažují...

Markéta Pavelková

Naprosto nesouhlasím s názorem, že jsou Zelení pro křesťana nevolitelní!<br />
A souhlasím s názory Lenus a Monísek. Myslím, že z toho někteří dělají velké haló. <br />
A věřte mi, že ač se mi na KDU nelíbí více věcí, tak právě kvůli lidem, kteří tak vehementně křesťanům "zakazují" někoho volit, nebo naopak "přikazují" někoho volit..tak právě kvůli těm určitě KDU volit nepůjdu.<br />
Rozhodně SZ je pro mě lepší volba. <br />
K potratům a eutanázii - zákazem se nic nevyřeší. Nevím, jestli žijete v nějakém křesťanskému ghetu, ale já žiju v normálním světě v ČR. Zákaz potratů a eutanázie rozhodně lidem nezabrání,aby je vyhledávali. Naopak,jak už tu někdo psal,lidé mohou hledat nebezpečnější alternativy.<br />
Navíc jsem od nejmenovaného politika KDU slyšela, že počet potratů klesl, a proto už nebudou tak vehementně prosazovat jejich zákaz, protože potratů je míň, tak proč by to dělali.. A proč mají najednou v programu zákaz potratů? Že by předvolební trik jak nalá

petrando

zajímavá diskuze, díky za ni. Zákazem potratů, eutanázie, alkoholu, atd... problém nezmizí. Ano potrat je zlo, ale když žena, která o něm uvažuje bude vědět, že rozhodne-li se pro život dítěte, dostane pomoc, zázemí, nebude sama, věřím, že se rozhodne pro dítě a život. Nabízet řešení né zákazy. Ještě dodatek k volbám, je potřeba aby KDU zůstala ve sněmovně a české politice, ale neplatí rovnice - jsi křesťan, budeš volit KDU. Slušní lidé jsou stejně tak na kandidátce Zelených a TOP 09. Vadí mi černobílé vidění některých lidovců, kteří lidem z TOP 09 nemůžou přijít na jméno, přitom to byli řadu let jejich kolegové.<br />
Bojím se populismu ČSSD, jsou to oranžoví komunisté. Lidé, kteří politiku staví na lži jsou schopní všeho. Prosím přijďte volit!

vojtec

marki365 a monísek: lidovci nechtějí zavírat ženy a lékaře do vězení! ale chtějí informovaný souhlas, osvětu a prevenci.... doporučuji si k tomu přečíst toto: <a href="http://www.prolife.cz/file.html?id=34" target="_blank">http://www.prolife.cz/file.html?id=34</a> (je to vyjádření C. Svobody)<br />
Naproti tomu zelení chtějí adopce pro homosexuály, hyperkorektní genderovou rovnost a další liberalizace...

Markéta Pavelková

vojtec: dík za odkaz,ale Svoboda pod tím podepsaný není. a je sice hezké to, co se tam píše, na druhou stranu musíme brát v potaz i to, co politici říkají. a já slyšela lidovce na tohle téma mluvit jinak,jak už jsem psala. jedna věc je to, co si dá strana do svého volebního programu a druhá věc je to, o co potom budou skutečně usilovat.<br />
díky petrandovi za názor. stejně tak vidím to, že v různých stranách jsou slušní, dobří a morálně čistí lidé. osobně znám tolik lidovců, kteří takoví nejsou, že právě to mě odrazuje o toho, abych je šla volit. znám totiž osobně několik lidé ze zelených a to jsou slušní lidé.. vím, že je to generalizace,ale každý se nějak musí rozhodnout...<br />
rozhodně mi přijde větší pokrytec lidovec, který je nečestný a chová se nekřesťansky, než třeba zelený..ten se za to nezaručuje,mnohdy ale takový je. za to, když má někde v názvu strany "křesťanský", pak se od něho očekává, že se bude podle toho chovat. bohužel ale mnohdy nechová.<br />
Jen ta

Vašíček

Hm...zelení:)<br />
Od jisté doby nemám rád Zelenou (rozuměj Peprmint), před čtyřma rokama měli zajímavou předvolební kampaň, rozdávali zelený kondomy, letos jsou trošku v letargii, ještěže mají strýca Havla. <br />
<br />
No, ochrana přírody je mě sympatická, ale to je tak jediná věc, kvůli které bych je byl ochoten eventuelně volit. Jinak v ekonomice mají docela zmatek, alespoň podle mě, a ostatní už bylo řečeno Adalbertem, Vojtecem a Gerardem.<br />
<br />
Marki, já si myslím, že lidovci jsou rozhodně menším zlem než zelení, ale jestli jsi o tom přesvědčena, tak budiž:).<br />
Myslím, že KDU by si zasloužila lepší pozici než hození do jednoho pytle s KSČM, ČSSD a Výkonným Výborem.

Jan Rybařík

vojtec: Hyperkorektní genderová rovnost? <br />
Mě osobně nejvíc odrazuje ten přístup k homosexuálům, jakoby každá hodně nadějná strana musela stvořit téma,které je pro mě zcela neprůchozí. No a potom biopaliva... zdá se, že v naší politice nejde hrát na rozvojovou a ekologickou strunu zároveň. Možná Klíčové Hnutí, ale to je moc malá strana.<br />
<br />
Tak nebo tak Zeleným těch 5 procent ze srdce přeji.

Vašíček

A prosím, nikdo netvrdí, že kdo podporuje, případně volí, jinou stranu než KDU, je špatným křesťanem. Akorát je potřeba dobře zvážit, komu dát svůj hlas, kdo bude dobře hájit naše (křesťanské) hodnoty. Nemusí to být nutně pouze KDU, mohou to být i jedntotlivci z jiných stran, ale podle mě je v tomto lidová strana stálicí, která přeze všechny nedostatky dlouhodobě dělá dobrou regionální politiku a i v parlamentu je důležitou součástí a často zabraňuje průšvihům (Kocáb a adopce dětí homosexuály vs. Šojdrová a podobně). <br />
A ještě jedna věc, alespoň podle mě je třeba sledovat dění na politické scéně dlouhodobě a nejen 3 měsíce před volbami na základě laciných hesel v předvolební kampani

Markéta Pavelková

vašíček: právě tady na Signálech se setkávám s lidmi,kteří tvrdí křesťan=volič KDU a mrzí mě to. <br />
<br />
Dobře zvažuju a sleduju polit.dění. <br />
co se týče KDU, u mě nejspíš nemají šanci (i když jim ji neberu a snažím se hledat důvody proč je volit), bohužel mám tolik špatných, až hrůzných zkušeností s politiky (i předními) této strany, že právě svědomí křesťana mi nedovolí jim dát svůj hlas. Pro mě tedy do pytle s těmi, se kterými jsem už psala. je mi to trochu líto, ale volit je, neměla bych svědomí čisté.. ale to má každý trochu jinak,každý má trochu jiné názory (i křesťané mezi sebou) a hlavně jiné zkušenosti.. <br />
<br />
do politiky tak trošku vidím už odmalička..v rodině mám politika,a tak mám těch zkušeností asi trochu víc.. někdy si říkám:bohužel.<br />
<br />
a ještě jedna věc, nejvíc lidí, kteří slepě volí nějakou stranu znám právě voličů KDU. to podle mého taky není zrovna nejlepší.. tedy spíše, podle mě je to vysloveně špatně. ale každý ať dělá,jak myslí a hlavně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí :)

Markéta Pavelková

honzaztejsuchej: klíčové hnutí je mi též sympatické:) ale bohužel, moc maličká strana.. jinak bych taky byla ráda, kdyby zelení nevypadli z kola, řešení ekologických otázek je velmi aktuální a potřebné a která jiná strana se o to opravdu zasadí? ekologie mi opravdu není lhostejná. určitě hlavní přednost této strany..

Vašíček

zajímavý názor:), docela mě děsí, jaký hrůzný zkušenosti s lidoveckejma politikama můžeš mět, kór u Vás na zlínsku, kde jsem si vždycky myslel, že žijou nejférovější a nejhodnější lidi v česku

verbi

Ještě k těm adopcím... To opravdu těm dětem tak srdečně a křesťansky tolik přejete vyrůstání například v dětských domovech a bez lásky? Nebo jak si to představujete?

Vašíček

já jim přeju aby si je mohl adoptovat heterosexuální pár

vojtec

marki365: Svoboda pod tím podepsaný je:-) (Ucháč je adresát). Co kde kdo říkal jiného? Slyšela jsi snad nějakého lidovce říkat, že bude ve sněmovně prosazovat kriminalizaci potratů? Koho? V současné době se otázce potratů u KDU-ČSL nejvíce věnuje David Macek, kterého osobně znám, a jeho postoj takový rozhodně rovněž není.<br />
Jaké znáš lidovce, kteří jsou neslušní, zlí nebo nemorální? <br />
<br />
A není náhodou té nemorálky u Strany zelených mnohem víc? Je snad morální jejich podpora transsexuálů a bisexuálů a individuálních adopcí pro gaye a lesby? Je morální, že jejich poslankyně přeběhly do opozice proti vládě? Je morální, že Strana zelených přihrává peníze pro své spřátelené ekologické či genderové organizace? Jsou morální neuvěřitelné obstrukce při dokončení důležitých dálnic, které mají zabránit úmrtím na nevyhovujících silnicích? Je morální si postavit ilegálně dům u plánované rychlostní silnice a potom organizovat odpor občanů proti její výstavbě? Je morální usilovat o legalizaci prostituce? To jen tak pár otázek na zamyšlenou..

vojtec

honzaztejsuchej:<br />
Je ještě normální, aby výběrové řízení musel zaměstnavatel konat anonymně a nemohl mít vliv na to, zda zaměstná ženu nebo muže? Není už trochu přitažené za vlasy úsilí zřídit národní dotační titul na podporu projektů směřujících k prosazování rovných příležitostí žen a mužů? (Komu ty peníze půjdou? Nebudou to náhodou organizace spojené s kandidátkou Šiklovou?) Může být vůbec myšlen vážně požadavek zákona, který by uložil ministerstvu financí, aby ke každému státnímu rozpočtu připravilo zvláštní doložku analyzující jeho genderový rozměr? <br />
<br />
Jestli někdo tyto názory sdílí, prosím. Mně to připadne výrazně za hranicemi zdravého selského rozumu.

Markéta Pavelková

vojtec: prvně dík za ty otázky, ale nebudu ti pokládat stejné na účet KDU.<br />
<br />
ano,slyšela jsem říkat,myslím,že to byl svoboda, že nebude usilovat o zpřísnění zákazu potratů, protože počet potratů v posl.době klesl. bylo to před pár měsíci nejspíš v Otázkách V.Moravce.<br />
<br />
a co se týče těch lidovců, se kterými mám špatné zkušenosti, nebudu jmenovat. antipropaganda KDU se mi nelíbí,ale nehodlám to samé použít proti nim :)

Jan Rybařík

vojtec: Já znám (osobně) jednoho, který se podle všeho dopustil korupce a výrazně tím poškodil práva asi tisícovky lidí. <br />
No jo tak co se těch gendrových návrhů týče, tak to je fakt dost mimo.

vojtec

verbi: děti v dětských domovech nejsou proto, že by nebyl dostatek zájemců ze stran rodičů (heterosexuálních manželů). Jejich zájem je vysoký, avšak administrativní a soudní průtahy ohledně adopcí jsou tak neskutečné, že ty děti do adopce do normálních rodin jít nemohou. Čekací doba zájemců o adopci dítěte je klidně i pět let!! <br />
Představu o tom, jaké je to papírování a prověřování si lze učinit zde: <a href="http://www.adopce.com/beta/adopce/uvod.php?stranka=27" target="_blank">http://www.adopce.com/beta/adopce/uvod.php?stranka=27</a> <br />
<br />
Základním východiskem podle mého názoru musí být to, že dítě má právo vyrůstat v rodině (biologické nebo adoptivní) a mít tak maminku a tatínka; avšak žádný muž nebo žena nemají právo "vlastnit" či "získat" dítě, když se jim zamane. Dítě je dar a ne nárokovatelná věc ani zboží.

vojtec

marki365 a honzaztejsuchej: a kandidují ti údajní korupčníci a nemorální lidé v těchto volbách nebo jim strana opětovnou kandidaturu neumožnila?

Markéta Pavelková

vojtec: kandidují, bohužel.. a spousta křesťanů je obhajuje a spousta zavírá oči před pravdou.<br />
ale já to lidem neberu, vím sama jak je těžké uvěřit tomu, že člověk kterého znám léta, se kterým se potkávám v neděli na mši, ve skutečnosti není až tak "dobrý křesťan" jak se může zdát.. sama jsem se s tím musela smířit.

petrando

jen tak pro pořádek - Martin Bursík v roce 1999 vstoupil na výzvu předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe do KDU. Sepsal pro KDU ekologický program, který pokud se nepletu je pořád aktuální. Takže laskavě přestaňte lidi šuplíkovat a pochopte, že dobrou politiku lze dělat i mimo KDU. Parkanová, Kalousek, Severa......dokud byli v KDU byli čistí a ejhle, v TOP 09 jsou z nich hříšníci? Volte KDU, ale nekádrujte, to už tu bylo. PS: morální autoritou je pro mě pan prezident Havel a to že veřejně podpořil zelené má pro mě velkou váhu.

vojtec

marki365: anebo to taky může být všechno jinak a jsou to fámy... po tom, jakou honbu dokázali udělat média a politici (včetně petrandem zmíněného kalouska a severy) na čunka, je třeba brát podezření z korupce s velkou rezervou...<br />
<br />
petranda: kdo říká, že byli kalousek nebo severa v KDU čistí? Proč se rozhodovat podle Havla a ne podle programu a kandidátů? Neříkám, že nelze dělat dobrou politiku mimo KDU, ale že Strana zelených má v některých oblastech pro mě politiku špatnou a nepřijatelnou.

Pavel Husák (yetti)

Vašíček:"A prosím, nikdo netvrdí, že kdo podporuje, případně volí, jinou stranu než KDU, je špatným křesťanem. "<br />
<br />
Ahoj Vašku, vím, že Ty to třeba netvrdíš, ale hodně lidovců to tvrdí a je jich hodně i tady na Signálech!

Lenus

Můžu mít dotaz: co myslíte tím, hyperkorektní genderová rovnost? Nemělo by být snad úplně normální, že ženy mají stejné možnosti být zaměstnány, dostávat na stejných pozicích úplně stejné platy jako muži a případně kombinovat mateřskou dovolenou s otcovskou dovolenou, aby si mohli výchovu dítěte užít oba stejně?<br />
Jinak k těm homosexuálům, transexuálům atd.: nevím, proč mám dojem, že se k nim někteří křesťané staví naprosto odmítavě a odsuzují je... Rozhodně nejsem pro to, aby měli právo adoptovat děti (ani nesouhlasím s registrovaným partnerstvím...), ale měli bysme respektovat, že tu prostě jsou lidé, kteří neměli to štěstí, že se narodili s jasnou heterosexuální orientací...

ViZ

vás, jako přispívající (podle gender hyperkorektnosti nesmím napsat přispěvatelka nebo přispěvatel) do diskusí musíte mít zrovnoprávnění (nesmím napsat být zrovnoprávněn/a).

Markéta Pavelková

vojtec: není to jinak, média jsou média, mohou nadělat spoustu fám, zároveň ale mohou informovat i o pravdě, nebo taky nemusí... to je jedno. o tom, o čem mluvím skutečně vím. a mj.kauzu čunek znám taky osobně, ne jako většina lidí z médií a mám na to svůj názor. nechci se ale tady handrkovat o maličkosti. neberu ti to,že volíš KDU. pro je prostě ta strana nevolitelná. stejně tak pro tebe jsou nevolitelní zelení, jako pro mě jsou jednou z velmi reálných možností. jak už jsem psala,každý má své důvody a já se o ně nechci hádat. neberu ti to,tak to prosím ty neber mě.<br />
lenus:souhlas s tou genderovou rovností... vím, že se nemá nic přehánět, někteří to zahání do extrémů, ale zas na druhou stranu žena má právo dostávat za tutéž práci tentýž plat jako muž. a co se týče sex.orientací-nemusíme s tím jako křesťané souhlasit,ale ti lidé mezi námi žijí. zavrhnete je? možná nemáte osobní zkušenosti,ale já ano a nedokázala bych kamaráce či spolužákovi říct: &quot;hele,jsi divný/á,já s tím nesouhlasím,nelíbí se mi,jak žiješ a co děláš a nemáš právo mít stejná práva jako ostatní-na partnera,děti..&quot; zkuste si představit,že to říkáte svému kamarádovi/kamarádce. řekli byste mu to? já ne. a v tom mám jasno a NIC mě nepřesvědčí o tom,že bych mu to říct měla!

Lenus

ViZ: Well, můžem rovnou přejít na angličtinu a nemusíme takový prkotiny řešit :-) (česky to zní fakt hrozně). A týká se hyperkorektnosti i tykání a vykání (to podle mě způsobuje víc trapasů než on/ona)?<br />
Marki365: Taky znám pár jinak orientovaných lidí a jednoho transexuála: když on byl ještě ona a uvěřila v Boha, hledala, do které církve se přidat (je to američan), když někde řekla svou orientaci a "problém", tak jí lidé tak nějak naznačili, že tam nemá co dělat... Přemýšlela jsem, jak by to asi vypadalo u nás, kdyby přišel někdo, že uvěřil v Boha, je homo-, trans- nebo nevím co a chce chodit k nám do kostela... nevím, jestli chci vědět odpověď.

verbi

Lenus 19. 5. 2010 22:04: Nechtěj. Mám docela blízkého kamaráda (tedy oficiálně kamarádku), věřícího, takže bych na tohle téma mohla mluvit docela dlouho, ale minimálně tady by to bylo dost mimo.<br />
<br />
Koneckonců spousta by se dala nadebatovat i o těch adopcích, no ale co se týče voleb, nechť každý volí podle svého svědomí a vědomí. Jen je potřeba nevidět věci černobíle.

Markéta Pavelková

Lenus,Verbi: souhlas :)<br />
taky znám jednoho, co byl kdysi ona,celá třída se k němu obrátila zády, jen jedna jeho spolužačka ne,věřící kupodivu;)- evangelička,jsem za ni fakt vděčná. bylo skvělé vidět být svědkem toho, že ne všichni věřící jsou stejní.. :)

Vašíček

petrando: přál bych ti slyšet některé názory V.Havla, když jsem měl tu možnost si s ním podiskutovat...<br />
Jinak já ho velice respektuju, ale s mnoha jeho názory nesouhlasím, a myslím, že bych nebyl sám. Vzhledem k tomu, co jsem se od něho dověděl, je mi jasné proč zrovna podporuje zelené. A popravdě - možná je to tak i dobře. Alespoň se ,,vybarvil" a víme, na čem u něho jsme.

petrando

to vašíček: promiň, ale termínem "vybarvil" jsi mě pobavil, kdyby to napsal čtenář rudého práva...Zase to šuplíkování, je správné volit KDU, ostatní jedinci (z populace ca.95% co nevolí KDU) se nám pěkně vybarvili :)<br />
Pro pořádek, V. Havel se "vybarvil" už dávno za totality, kdy obětoval svoji svobodu, zdraví pro právo, spravedlnost a demokracií. Jasně že nesouhlasím se všemi jeho názory, ale jako člověk i politik má můj respekt.

petrando

ještě ke KDU, například Ludvík Hovorka je člověk, kterého velmi uznávám.<br />
To Vojtec: takže Kalousek a Severa byli špinavý už v KDU? Tzn. pokud zhruba polovina špiček odešla do TOP, byli to ti dlouhodobě nečestní? Dost černobílé schéma.<br />
KDU má dobrý program, ale politika je o kompromisu a vadí mi, že opět půjdou do koalice s Paroubkem lhářem. Nevolím podle Havla, ale podle osobností ve straně.

Vašíček

petrando: já mu zásluhy za českou svobodu neberu. To vůbec. A o respektu k němu jsem taky psal. <br />
To, že Praha obecně není KDU-ČSL nakloněna (to je hodně kulantní vyjádření), je poměrně zřetelné. A V.Havel je jeden z lidí, kteří kritikou lidovců a opovrhováním touto stranou rozhodně nešetří. <br />
<br />
Dobrá, budiž. <br />
<br />
Ještě bych se rád zastavil nad tvým posledním odstavcem. <br />
,,KDU má dobrý program, ale politika je o kompromisu a vadí mi, že opět půjdou do koalice s Paroubkem lhářem. Nevolím podle Havla, ale podle osobností ve straně."<br />
<br />
Nevím, jestli si to uvědomuješ, ale v této větě používáš protimluv. Ano, politika je o kompromisech, a proto jedním z těch kompromisů může být i případná koalice s ČSSD. <br />
<br />
Za prvé, nejsou ještě ve sněmovně. Za druhé:zdaleka tedy ještě nejsou se sociálními demokraty v koalici. A i kdyby, nedostanou politici ve volbách mandát k tomu, aby se dohodli? Jak správně píšeš, politika je o kompromise

Vašíček

<a href="http://zpravy.idnes.cz/tajne-predvolebni-schuzky-ods-i-cssd-se-perou-o-johna-pcs-/domaci.asp?c=A100519_222633_domaci_iky" target="_blank">http://zpravy.idnes.cz/tajne-predvolebni-schuzky-ods-i-cssd-se-perou-o-johna-pcs-/domaci.asp?c=A100519_222633_domaci_iky</a><br />
<br />
:)

petrando

ahoj :) "Jsou určité meze, za něž lidovci nepůjdou... jakákoliv spolupráce s KSČM"<br />
To je sice hezký, ale pamatuješ realitu koalice ČSSD a KDU v 2006? Socani vesele prohlasovali vše co chtěli s komunisty a KDU jako koaliční partner proti tomu nic. To je kompromis, který překročil meze, které popisuješ. ČSSD dnes není stranou sociální demokracie, její populismus závidí i komunisti. Takže pokud KDU přeleze 5% a půjde do koalice, bohužel s Paroubkem lhářem, který žádné meze, natož morální nemá. Přeji pěkný den PJ

Tomáš Bajer

petrando: Pokud budeš chtít volit jen ty, u kterých si můžeš být na 100% jistý, že nepůjdou do koalice s Paroubkem, tak budeš muset volit jen ty strany, které nemají žádnou šanci se do Sněmovny dostat. A tím méně bych se tímhle argumentem oháněl, když vyjadřuješ své sympatie zeleným. Ti jsou z povahy věci levicoví, jen u nás jsou poněkud ke středu. Ale tím je nehaním, to je prostě fakt.

vojtec

petrando: <br />
<br />
že se Kalousek a Severa nechovali už v KDU-ČSL tak, jak se na křesťana patří, je fakt, více o tom třeba na mém blogu... U mě to rozhodně není tak, že bych je zatratil po odchodu do nové strany, jejich "problematické" chování mi dost vadilo už dřív.<br />
<br />
paktování s Paroubkovými socialisty je mnohem pravděpodobnější u SZ než KDU-ČSL. Nepamatuješ si, že třetina!! zvolených poslanců SZ přeběhla k Paroubkovi, aby potopila vládu? Že jedna z nich pak za to musela být odměněna kandidaturou na socialistické kandidátce v Praze?<br />
<br />
Pozn. Doba, kdy lidovci seděli ve vládě s ČSSD a US, ale byli přehlasováváni komunisty ve sněmovně, spadá pod dobu, kdy byl předsedou Kalousek. Nemálo členů KDU-ČSL tehdy volalo, aby lidovci (po aféře Grossova bytu) koalici opustili.

vojtec

možná to někoho osloví..<br />
<br />
<a href="http://www.denikreferendum.cz/clanek/3695-proc-by-letos-meli-zeleni-volit-lidovce" target="_blank">http://www.denikreferendum.cz/clanek/3695-proc-by-letos-meli-zeleni-volit-lidovce</a>

Markéta Pavelková

možná někoho bude zajímat: přišel mi informační oběžník Hnutí Pro život, pan Radim Ucháč tam sám přiznává,že KDÚ volili pro rozšíření potratů, Svoboda to sám řekl,že tomu bránit rozhodně nebudou, ale stejně si to dají do volebního programu.. a spousta z vás je bude volit jen proto, že to tam mají napsané. Nepřijde vám, že to potom vyjde nastejno, jestli budu volit KDU nebo SZ? KDU sice napsala,že tomu zabrání,stejně ale jak vidíme,jednali už jinak,to pak budou zas hlasovat stejně jako SZ...vždyť to je to samé,ne??

petrando

doplním Marki365: <a href="http://prolife.cz/?a=74&id=528" target="_blank">http://prolife.cz/?a=74&id=528</a><br />
Křesťanští demokraté podpořili rozšíření potratů - aktualizace<br />
doporučuju pozorně přečíst a poté se zamyslet nad výše uvedenou diskuzí...

Martin Štork

Já se z toho programu o homosexuálech bojím ještě jedné věci - a to toho, že mezi homosexuály je statisticky dost významné procento HIV pozitivních. A když už se i udělá test na pozitivitu, vůbec to nemusí znamenat negativitu v době, kdy dojdou výsledky(byť negativní). Každopádně bych nedal na zelený populismus a více uvažoval o všech "lákavých inovacích" téhle strany.

vojtec

Ono nestačí tady zaútočit "lidovci hlasovali pro potratyyy, uááá!", je třeba vědět jak to bylo...<br />
Faktem totiž je, že bez lidovců by byl schválen zákon o poznání liberálnější! <br />
Citace z médií:<br />
"Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo připomínkám lidovcům ustoupit a vyjít jim v některých bodech vstříc. V zákoně by měla být nově omezena možnost potratů pro cizinky. Zatímco původní návrh umožňoval potraty všem ženám ze zahraničí, nově by tato možnost platila pouze pro minimální množství žen, u nichž to nařizuje legislativa EU.<br />
O umělé oplodnění by nově mohla požádat pouze žena, která žije v dlouhodobém heterosexuálním vztahu."<br />
Faktem tedy je, že lidovci ÚSPĚŠNĚ ZABRÁNILI tomu, aby tu mohly chodit na potraty jakékoli cizinky, jak zněl původní návrh vlády. <br />
<br />
další texty k tomu <a href="http://www.kducsl.cz/Servisni-stranky/Vyhledavani.aspx?searchtext=specifick%C3%BDch+zdravotn%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch&searchmode=anywo

Markéta Pavelková

to všechno je sice hezké, ale stejně, jak už jsem řekla - přijde mi lepší, když Zelení nikomu nenamlouvají,že budou hlasovat proti potratům. KDU to dělají,ale jednají jinak. KDU o sobě vykládají spoustu pěkný věcí, na kt. možná nalákají staré babičky v kostele a možná i některé mladé, ale mě rozhodně ne. Je fakt, že můj pohled na KDU je hodně ovlivněn vsetínskými lidovci, ale jsou to lidi, kteří rozhodně nejsou hodni mého hlasu. <br />
<br />
Vidím, že tahle diskuze už moc nemá smysl. Nechtěla jsem nikoho přesvědčit o své pravdě, jen jsem vám chtěla nabídnout pár podnětů na zamyšlení se nad tím, že "pro křesťany nevolitelná strana" neexistuje. Každý má právo na svůj názor, každý považuje za dobré něco jiného a vážně mě znechucuje tady to stranictví a obzvlášť nechutná mi přijde propagace některých stran,včetně KDU. Tím, že na druhé hodím špínu, nebo se snažím zahrát na city, příp. na víru lidí, to všechno jen dosvědčuje neschopnost těch, kteří to dělají. A Zelení to podle m

Martin Štork

Totéž co dělá KDU za reklamu mezi křesťany a babičkama, dělají zelení mezi různýma alternativcama, bio-eko-aktivistama atd. Navíc jsou to taky docela kuliferdové - manžel jedné známé je v elitě Zelených, jezdí se smetánkou Zelených do Číny přesvědčovat místní fabriky aby nekácely stromy a plnily limity. Ehm..kdo z vás byl v Číně zadarmo ;)??

jenikjejenjeden

Martík: podle mě volba zelených není vůbec o žádném ekoaktivismu, je to strana, která je přirozeně nejblíže lidem, kteří jsou liberální a mírně levicoví (např. já). Ještě těmto lidem může být blízká KDU, ale to je tak vše. bylo by složité se o tom rozepisovat, ale je to komplexní názor nejen na ochranu žp, ale i na roli státu v ekonomice, vzdělávání atd.<br />
<br />
P.S. dle vlastní zkušenosti vim, že jídlo z biorestaurace díky kvalitním ingrediencím opravdu chutná lépe. srovnatelně kvalitní jídlo mimo biorestaurace pořídíte snad už jen v grandhotelech...

petrando

tak přidám poslední příspěvek :)Nic není černobílé a právě na černobílé vidění politiky jsem reagoval.Jsou i jiné strany než KDU, které je dobré a pro křesťana možné volit. Do mého finále letos postoupila KDU, TOP09 a Zelení. Všechny 3 strany mají dobré programy, každá klade logicky důraz na jinou oblast (rodina, zadlužování, ekologie) Na kandidátkách lze vybrat poctivé a slušné politiky, jako východočech (Trutnov) považuji za kvalitní kandidátku zelených - Jiřina Šiklová a Jiří Kulich, atd.. Tak přeji všem dobrou volbu a respektujme názory druhých. Jinak zelení v ČR jsou na rozdíl od západu více středovou stranou než levicovou. Pro obhájce KDU jedna dobrá zpráva závěrem, dosud jsem vždy volil KDU :)

Martin Štork

jenikjejenjeden: Já nejsem proti biorestauracím a ochraně životního prostředí. Domácí kačenka mi chutná víc jak nějaká nebožka z kauflandu. :-) Jsem taky pro welfare chov zvířat. Vadí mi ale způsob, jakým většina ekoaktivistů(absolutně nepolíbených přírodními vědami, ekonomií, natož ekologií) produkuje žvásty o jejich vizi životního prostředí, pochodů v přírodě a vedení státního(či dokonce evropského) hospodářství. Proč to píšu? - protože mám pocit, že se tohoto Zelení chytli, stejně jak se KDU chytli a populizují u křesťanu , stejnětak jak se ČSSD chytli nižších sociálních tříd. A tohle mi vadí. K takové populistické kampani mi přijdou genderové kecy směšné. Dále jsem nepochopil, co a jak chcou vlastně změnit, krom toho že budou ALTERNATIVNÍ. Pak mám strach z těch inovací okolo homosexuálů(viz. můj 1. příspěvek).

Filip Landa

Nj, CSSD se chytla nizsich socialnich trid, KDU krestanu, Zeleni teplousu a hulicu travy, ODS a TOPka podnikatelu... Cista idiocie - kazdy voli nekoho, kdo bude (aspon na oko) zastupovat jeho zajmy: <a href="http://sasek.signaly.cz/1005/predvolebni-vyzva-vsem-idiotum" target="_blank">http://sasek.signaly.cz/1005/predvolebni-vyzva-vsem-idiotum</a> <br />
Jak z toho ven? Zakon o lidovem referendu a osviceneho monarchu do cela?

jenikjejenjeden

martik: trošku to tam možná je, ale buď v klidu, tuhle třídu pseudoekologů taky nemám moc rád a troufnu si říct, že u zelených netvoří většinu. podle mě je ekologie především psychologická záležitost - obnovení vztahu ke krajině > poctivější územní plánování, zodpovědnější chování ohledně výroby a odpadového hospodářství atd. v tomto je mi přístup zelených velmi blízký.<br />
Co se týče těch homosexuálů, taky se vším nesouhlasím (s adopcemi), ale těžko najdu stranu, kde bych souhlasil se vším.

petrando

to šašek: podle tvého posledního příspěvku vidím, že ten nick máš oprávněně! teploušů a huličů trávy ??? Čistá idiocie - myslel jsi svůj příspěvek ? Nechápu proč tak píšeš, mám to brát osobně? Neměl jsi tu hlavu dohola?, tahle mluví o zelených nazi.

Filip Landa

to petrando: Se hnedka necerti. Osobne si nic neber. <br />
teplousi = homosexualove<br />
hulici travy = <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zuq091xaDgM&feature=related" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zuq091xaDgM&feature=related</a><br />
cista idiocie = <a href="http://sasek.signaly.cz/1005/predvolebni-vyzva-vsem-idiotum" target="_blank">http://sasek.signaly.cz/1005/predvolebni-vyzva-vsem-idiotum</a><br />
Hlavu dohola - mam to brat osobne?

Martin Štork

Petrando: Říká se, že fakulta environmentálních studií na MU v Brně má největší spotřebu THC z celé MU. ;-) tak nevím co je na tom pravdy

verbi

sasek 23. 5. 2010 22:06<br />
Hmhm, to je asi jako říct: křesťani = ti blbečci, co na ulicích vyřvávaj, jak všichni skončíme v pekle.

Martin Štork

Nikdo neříká že Zelení jsou „teplí huliči“, ale spíš jde o to, že si mezi takovýmito skupinami dělají mimořádnou reklamu. A už vůbec nikdo neříká, že lidé s ohledem na životní prostředí kouří trávu či jsou sodomité.

Filip Landa

Ano. Stejne tak nikdo nerika, ze krestani jsou blbecci.. Ale kdybych nejakyho videl na ulici vyrvavat, jak vsichni skoncime v pekle... pak bych ho za blbecka oznacil.

Filip Landa

Lidi, nez zas zacnete komentovat, proklikejte ty odkazy, co jsem tam hodil. Jeste mi v tom puvodnim vyctu stran chybi napr. Ceska piratska strana – te se zase chytli vsichni, co na prvni misto stavi kopirovani cedecek... Ze tahle strana nema v programu prakticky nic jinyho, uz jeji volice nezajima.

Martin Štork

Přesně, to je jak „založme si stranu, která prosadí zlevnění piva na 5kč/l. Peníze na to vezme třeba myslivcům.“ Koho zajímají myslivci, že? Dyť milců piva je víc než myslivců, tudíž nás začnou volit, pokud si uděláme dobrou reklamu a vzletné slogany. Např. „13. Pivo zdarma ze zisku Myslivců.“ nebo „Více pěny pro obyčejné lidi“ :-))

jenikjejenjeden

Tady to začíná ulítávat někam úplně jinam. Taky se tu začíná operovat s třídním dělením - křesťani, podnikatelé, huliči, teplouši. bohužel letošní volby jsou o tomhle "třídním boji" daleko víc než předtím, tak se do toho nenechte natáhnout. Doufám, že to není dlouhodobý trend.<br />
No bohužel asi je, když některé strany zakládají milice...

Zobrazit 74 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio