téma měsíce května 2010

Předseda Strany zelených - Ondřej Liška odpovídá na dotazy signály.cz

17. 5. 2010 2:52
Rubrika: Rozhovory | Štítky: SZ , z jedné vlny

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

 

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Ondřej Liška, který odpověděl za 10 dnů. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.


 

 

1. Kdybyste měl vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Zelení jdou do voleb s heslem: “Volte čistou politiku!” Dá se říci, že právě v něm je shrnuto to nejdůležitější, o co zelení dlouhodobě usilují. Je možné dělat čistou politiku jak ve smyslu obecném, tedy bez korupce, tak i ve smyslu ekologickém, tedy s ohledem na lidi, zdraví a planetu. Cílem našeho snažení je změna, kterou zelení chápou hodně široce. V současné době provází politiku tak hluboká ztráta důvěry jako nikdy předtím, zároveň se zadrhává soukolí staré ekonomiky a čím dál tím více je potřeba chránit kulturní a přírodní rozmanitost.

Zelení si uvědomují, jak moc je potřeba vrátit politice její původní smysl služby veřejnosti. Obracíme se s žádostí o podporu na všechny mladé a vzdělané lidi, kteří nejsou lhostejní vůči budoucnosti a přijímají - a svou volbou vyjadřují - za ni odpovědnost.

 

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Zelení představili pro nadcházející voby svůj “čtyřlístek témat”, která považují za klíčová - Konec korupci, Investice do vzdělání, vědy a kultury, Zelená ekonomika a inovace, Zdravé životní prostředí a kvalita života. Všechny čtyři pilíře volebního programu Strany zelených považuji za nesmírně důležité pro všechny, nejen pro mladé lidi.

Sám jsem hluboce přesvědčený, že pro mladé, vzdělané a moderně smýšlející lidi bude nejdůležitějším “lístkem” druhý zmiňovaný, tedy masivní podpora vzdělávání a přesun prostřeků do podpory vědy a kultury, protože tam - po mém soudu - tkví základ naší budoucí naděje. Je to nejlepší lék na krizi, ekonomickou i politickou. Pokud zaspíme dobu, kdy ostatní kolem nás sytematicky podporují vzdělání, vědu a kulturu obecně, staneme se druhořadým hráčem nejen v Evropě, ale v celém světě.

 

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Prosím, nechápejte mě nijak špatně, ale v zásadě jako každého jiného mladého člověka (sám se mezi mladé lidi stále počítám), který má zájem o dění kolem sebe, chce se vzdělávat, poznávat nové a žít ve společenství, které se racionálně orientuje na budoucnost a nikoli slepě - za každou cenu - na uspokojení současných materiálních potřeb.

Křesťanství, či spíše křesťanské hodnoty jsou nesmírně důležitým pojítkem naší současné společnosti. Celá řada organizací, které v různé míře spolupracují nebo jsou přímo zastřešené křesťanskými církvemi, odvádí obrovský kus práce ve vztahu k občanské společnosti. Jen namátkou mohu uvést insitituce, jakými jsou azylové domy, hospice a školy, jejichž fungování stojí a padá na práci konkrétních lidí, kteří se rozhodli být nesobečtí a měnit svět k lepšímu.

 

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Česká politika naléhavě potřebuje přísnější a účinějsí zákony pro boj s korupcí a klientelismem, ketré zelení prosazovali a budou i nadále prosazovat. Jsme si vědomi, že to samo o sobě do české politiky slušnost nepřinese, ale stanoví to jasná pravidla a postihy za jejich porušení. Je třeba dosáhnout toho, aby ti, kdo si pletou politiku se soukromým podnikáním, stanuli před soudem.

Osobně jsem přesvědčený, že k tomu, aby se česká politika zkultivovala, bude potřeba mnohem více mladých a vzdělaných lidí, kteří do ní vstoupí a aktivně ji budou vytvářet. Strana zelených opakovaně vyzývá každého - i ty, co se nechtějí stát členy - k zapojení a spolupráci. Stačí se přihlásit prostřednictvím našich stránek www.zeleni.cz nebo sociálních sítí, např. www.facebook.com/stranazelnych.

O odchodu z politiky neuvažuji. Mám před sebou spoustu práce a za sebou celou řadu lidí, kteří mě podporují. Nasazení a entuziasmus lidí v mém okolí mě přesvědčuje o tom, že jdeme správným směrem.

 

5. Jedním z vašich hesel je: „Cesta z krize vede po zelené.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

Už jsem částečně odpověděl na tuto otázku dříve, když jsem mluvil o našich prioritách. Zelení chápou současnou krizi jako příležitost nebo možnost, které je třeba se chopit a nepromarnit ji. Pokud budeme i nadále přemýšlet v kategoriích “staré ekonomiky”, tak se daleko nedostaneme, neboť ta dnes na celé čáře selhává. Proto jsem oslovil jménem Strany zelených několik předních ekonomů a přizval je ke spolupráci na hospodářském a protikorupčním programu Strany zelených. Za všechny mi dovolte zmínit Miroslava Zámečníka, Jana Švejnara a Adrianu Krnáčovou. Společně s nimi jsme formulovali základy pro nové směřování, “chytrou-zelenou ekonomiku”.

Je třeba začít u korupce, která poškozuje společenskou důvěru v politiku. Chceme se orientovat na masivní investice do vzdělávání a vědy. Potřebujeme pečovat o svoje kulturní bohatství a své životní prostředí. V oblasti průmyslu a podnikání budeme podporovat orientaci na inovace v oblasti čistých zdrojů energie, které vytvoří nová pracovní místa, na úkor “špinavých technologií”, které jsou zdrojem znečištění a přestavují nesmyslné plýtvání surovinami; snížíme daňovou zátěž práce a budeme pokračovat v ekologické daňové reformě po vzoru skandinávských zemí. Pro podrobnější představu vám doporučuji přečíst si ekonomický a protikorupční program Strany zelených “Čas pro obrat”, který je ke stažení na našich stránkách www.zeleni.cz.

 

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

V minulosti vyjednaná smlouva je v zásadě dobrá, vyžadovala by podle nás menší korekce a chceme, aby před jejím schválením byly o stanovisko požádány i ostatní církve v ČR. Jsme totiž přesvědčeni, že podmínky pro rozvoj a život církví musí být nastaveny spravedlivě a bez diskriminace.


7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Filosofie zelených stojí na úctě k životu a hovoří o rozvoji jeho kvality. Taková debata může být nesmírně široká. Předpokládám však, že vám jde především o témata etická a dnes diskutovaná, tedy potraty a eutanázie. Zelení jsou přesvědčení, že o antikoncepci a interrupci musí především rozhodovat žena, nikoli politici. Chráníme právo ženy na rozhodnutí podstoupit interrupci a podporujeme všechna opatření, která pomáhají ženám vyrovnat se s obtížnou životní situací jinak než touto cestou. Nepodpoříme však návrhy, které by směřovaly k zákazu potratů nebo antikoncepce.

Na druhou stranu zelení tvrdě stojí proti cynismu a nehumáním praktikám a ideologiím, jejichž častou ikonou je požadavek legalizace eutanázie. Zelení ji odmítají a naopak podporují rozšíření sítě ambulantních a stacionárních hospiců, které poskytují komplexní paliativní péči umírajícím i jejich blízkým a poskytování těchto služeb v domácím prostředí pacientů (mobilní hospice) tak, aby tato péče pokrývala rovnoměrně území celého státu v souladu s potřebami občanů. Péče o důstojnost lidského života až do posledního okamžiku patří k našim základním hodnotám. Proto odmítáme zavádění euthanasie, práva na dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného, do našeho právního řádu.

 

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Zelení prosazují reformu současného systému rodičovské dovolené, tak aby umožňoval opravdovou volbu a byl mnohem více flexibilní než je tomu dnes. Podporujeme větší zapojení otců do péče o nejmenší děti. Chceme doplnit mateřskou dovolenou o měsíční otcovskou dovolenou po porodu, která tatínkům opravdu umožní začít s rodičovstvím. Podporujeme kvótu pro druhého rodiče, tj. finanční zvýhodnění, pokud se rodiče na významnou dobu vystřídají.

Rodina by neměla být překážkou na pracovním trhu a pracovní trh by neměl být překážkou pro rodinu. Strana zelených chce systematicky odbourávat bariéry, které znemožňují slaďování rodinného a profesního života. Prosazuje, aby stát podporoval pružné a alternativní pracovní režimy (zkrácené úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba aj.) pro rodiny s dětmi, rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocné či nemohoucí a podobně. Dlouhodobě podporujeme změnu legislativy upravující péči o děti do tří i od tří let tak, aby se navýšila kapacita jeslí a školek a vznikaly jejich alternativy jako např. firemní jesle a školky.

 

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Na Vaši otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Celý problém je třeba vidět v širších souvislostech. Obecně ke školství mohu říci, že Strana zelených prosazuje navýšení podílu státního rozpočtu, který jde do školství, z dnešních necelých 9 % na v Evropě obvyklých 12 %.

Otázka vzdělávání netkví tolik v zakládacích institucích škol, ale mnohem více ve výukových osnovách a metodice vzdělávání. Strana zelených podporuje reformy s důrazem na posílení např. komunikačních dovedností a výuky cizích jazyků. Stávající síť škol se musí přizpůsobit demografickému vývoji společnosti. Vzdělávání a jeho forma je do značné míry otázkou volby a etických preferencí, proto zelení podporují všechny formy vzdělávání včetně domácího vzdělávání, komunitních škol apod. V době svého působení ve funkci ministra školství jsem poznal a pochopil, že současný systém dělení a financování základních a středních škol není dobrý, protože je nespravedlivý. Je třeba jej změnit, ale nebude to snadné. Osobně vidím řadu pozitiv v církevním školství, sám jsem absolventem Biskupského gymnázia. Je to forma posilování a udržování hodnot spojených přímo i nepřímo s vírou, to je určitě pozitivní. Neznám aktuální čísla, ale předpokládám, že poptávka po církevních školách je uspokojena a pokud ne, nechť vznikají.

 

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Vnímám ji jako velkou příležitost pro Evropu i pro islám. Evropa jako společenství národů s velmi silnou tradicí a bohatou historií musí ukázat, že v takové výzvě obstojí. V případě islámu tomu není jinak. Všechna náboženství mají mít v Evropě rovný hlas a otevřený prostor. Vytvořit skutečně pluralitní společenství nebude lehké, ale představuje to jediné rozumné – mírové - řešení.

 

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Pod pojem občanská společnost lze shrnout nejpestřejší spektrum občanských činností a institucí, které je zastřešují, které samy nejsou napojené na státní struktury a komerční organizace. Zelení dlouhodobě a intenzivně spolupracují s celou řadou nevládních organizací a usilují o vytvoření prostředí, kde tyto mohou komunikovat s politickou reprezentací. Pro zelené jsou nevládní organizace skutečnými partnery, řada z nás z nich vzešla či v nich paralelně působí.

Budeme podporovat rozvoj “třetího sektoru” jak pomocí transparentních grantů z veřejných rozpočtů, tak vytvářením legislativních podmínek pro vlastní práci. Podporujeme rozvoj sociální ekonomiky, kdy neziskové organizace nejen zlepšují společenské klima, hájí veřejné zájmy a poskytují sociální služby, ale také prostřednictvím sociálního podnikání vytvářejí pracovní místa.

Každý z nás má kolem sebe bezpočet příležitostí, jak začít měnit své životní prostředí k lepšímu. Dobrovolnická pomoc je vždy a všude vítaná. Již dříve jsem zmiňoval možnost stát se podporovatelem, sympatizantem nebo rovnou členem Strany zelených a to jen jedna z mnoha možností.

 

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Odpovím Vám jinak, protože nejsem schopen některé z nich upřednostnit před jinými. Mír, láska, moje rodina, solidarita a odpovědnost, úcta k životu a lidem – to jsou hodnoty, na nichž zakládám svoji existenci na tomto světě. Víra tomu dává určitý rámec a fundament. Majetek, prosperita, sociální zázemí, to jsou hodnoty úplně jiného řádu a proto nesouměřitelné s předešlými.

 

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil :-)?

Určitě mnoho, ale teď si žádný nevybavím. Život je zábavný sám o sobě až dost.

Zobrazeno 6409×

Komentáře

Martin Štork

Přesně, to je jak „založme si stranu, která prosadí zlevnění piva na 5kč/l. Peníze na to vezme třeba myslivcům.“ Koho zajímají myslivci, že? Dyť milců piva je víc než myslivců, tudíž nás začnou volit, pokud si uděláme dobrou reklamu a vzletné slogany. Např. „13. Pivo zdarma ze zisku Myslivců.“ nebo „Více pěny pro obyčejné lidi“ :-))

jenikjejenjeden

Tady to začíná ulítávat někam úplně jinam. Taky se tu začíná operovat s třídním dělením - křesťani, podnikatelé, huliči, teplouši. bohužel letošní volby jsou o tomhle "třídním boji" daleko víc než předtím, tak se do toho nenechte natáhnout. Doufám, že to není dlouhodobý trend.<br />
No bohužel asi je, když některé strany zakládají milice...

Zobrazit 74 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio